رؤسا و مدیران

رئیس دانشکده: 

آقای دکتر علیرضا استعلاجی

 


 

معاونت دانشکده:

آقای دکتر مسعود ترابی آزاد

رزومه