اطلاعیه

برنامه هفتگی حضوراعضای محترم دانشکده علوم وفنون دریایی درفروردین 1400

قابل  توجه دانشجویان جدید ورود 1400-1399

         جلسه توجیهی روزسه شنبه مورخ 23/10/1399 در ساعت  12 درسیستم دان به شماره شناسه 6516def  گذرواژه123456  برگزار می شود.