درختواره

علوم ومهندسی  محیط زیست مقطع دکتری تخصصی ورودی 96 به بعد 

علوم  ومهندسی محیط زیست مقطع دکتری تخصصی ورودی های 94 به بعد 

علوم ومهندسی  محیط زیست درسه گرایش (ارزیابی و آمایش محیط زیست، تنوع محیط زیست وآلودگی محیط زیست (مقطع کارشناسی ارشد ) مصوبه 94/12/9

 

علوم ومهندسی  محیط زیست   (مقطع کارشناسی   ورودی 96 به بعد )

مدیریت محیط زیست   (مقطع دکتری تخصصی ورودی 94 به بعد )

 

مهندسی سیستم های انرژی  (مقطع دکتری تخصصی )

فیزیک دریا  (مقطع دکتری تخصصی )

زراعت  (مقطع دکتری  )

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری وبرنامه ریزی شهری    (مقطع دکترای تخصصی   )

شهرسازی   (مقطع دکتری تخصصی  )

برنامه ریزی شهری   (مقطع کارشناسی ارشد  )

  مهندسی  محیط زیست مقطع کارشناسی گرایش آب وفاضلاب 

شیمی  (گرایش محیط زیست مقطع کارشناسی )

مدیریت محیط زیست 

محیط زیست (کارشناسی)

مهندسی محیط زیست (دکتری تخصصی )

محیط زیست (دکتری)