آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان ارشد صنایع غذایی ورودی ۹۷ که درس سمینار با اقای دکتر حسینی داشتند مشخصه ۹۴۸۱ استاد این درس به اقای دکتر توکلی پور تغییر یافته است (ابراهیمی ثمرین .رزاقی.ستوده نژاد .شیرلزی فردی .طباطبایی.عوض زاده .گلابگیر .و نظیفی )

قابل توجه دانشجویان ارشد صنایع غذایی ورودی ۹۷ که درس سمینار با اقای دکتر حسینی داشتند مشخصه ۹۴۸۱ استاد این درس به اقای دکتر توکلی پور تغییر یافته است (ابراهیمی ثمرین .رزاقی.ستوده نژاد .شیرلزی فردی .طباطبایی.عوض زاده .گلابگیر .و نظیفی )

ادامه مطلب