آرشیو اخبار

اطلاعیه بسیار مهم

لزوم تطبیق واحد های عمومی انتخابی دانشجویان با لیست پیوست (لیست دروس عمومی که کلاس های آنها در دانشکده علوم و فنون برگزار میگیردد)

لزوم تطبیق واحد های عمومی انتخابی دانشجویان با لیست پیوست (لیست دروس عمومی که کلاس های آنها در دانشکده علوم و فنون برگزار میگیردد)

ادامه مطلب