دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
31تلفن خانهعلوم و فنون دریایی22414573 - 221730600
9آزمایشگاهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306011-12-13-16-24-26-25
28دفتر مجلهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306014
22اتاق اساتیدعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306017
11امور مالیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306018
16مشاوره تحصیلیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306020
29برنامه ریزیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306021
21سایت اینترنتعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306022
8خدمات کامپیوتریعلوم و فنون دریایی2241979023
30خدمات کامپیوتریعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306023
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.