دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
5مدیر آموزشعلوم و فنون دریایی2217469544
6امور پژوهشیعلوم و فنون دریایی2217469543
7امور دانشجوییعلوم و فنون دریایی2217469534
9آزمایشگاهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306011-12-13-16-24-26-25
10فارغ التحصیلانعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306049
11امور مالیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306018
12تحصیلات تکمیلیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306033
13بایگان آموزشعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306039
14گروه محیط زیستعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306037
15مدیران گروههاعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306048-55
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.