دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
30خدمات کامپیوتریعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306023
17دبیرخانهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306035
28دفتر مجلهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306014
1ریاستعلوم و فنون دریایی2242338742
21سایت اینترنتعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306022
10فارغ التحصیلانعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306049
5مدیر آموزشعلوم و فنون دریایی2217469544
15مدیران گروههاعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306048-55
16مشاوره تحصیلیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306020
2معاون دانشکدهعلوم و فنون دریایی2242338747
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 31 مورد.