دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
9آزمایشگاهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306011-12-13-16-24-26-25
22اتاق اساتیدعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306017
25اتظامات خواهرانعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306051
20امتحاناتعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306050
3امور اداریعلوم و فنون دریایی2243220230
7امور دانشجوییعلوم و فنون دریایی2217469534
23امور دانشجوییعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306034
4امور فرهنگیعلوم و فنون دریایی2242338646
11امور مالیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306018
24امور پژوهشعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306043
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.