دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
14گروه محیط زیستعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306037
2معاون دانشکدهعلوم و فنون دریایی2242338747
16مشاوره تحصیلیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306020
15مدیران گروههاعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306048-55
5مدیر آموزشعلوم و فنون دریایی2217469544
10فارغ التحصیلانعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306049
21سایت اینترنتعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306022
1ریاستعلوم و فنون دریایی2242338742
28دفتر مجلهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306014
17دبیرخانهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306035
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.