دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
21سایت اینترنتعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306022
22اتاق اساتیدعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306017
23امور دانشجوییعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306034
24امور پژوهشعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306043
25اتظامات خواهرانعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306051
26انتظامات برادرانعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306053
27تاسیساتعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306054
28دفتر مجلهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306014
29برنامه ریزیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306021
30خدمات کامپیوتریعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306023
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 31 مورد.