دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
11امور مالیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306018
12تحصیلات تکمیلیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306033
13بایگان آموزشعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306039
14گروه محیط زیستعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306037
15مدیران گروههاعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306048-55
16مشاوره تحصیلیعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306020
17دبیرخانهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306035
18تایپعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306036
19حراستعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306038
20امتحاناتعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306050
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 31 مورد.