دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
1ریاستعلوم و فنون دریایی2242338742
2معاون دانشکدهعلوم و فنون دریایی2242338747
3امور اداریعلوم و فنون دریایی2243220230
4امور فرهنگیعلوم و فنون دریایی2242338646
5مدیر آموزشعلوم و فنون دریایی2217469544
6امور پژوهشیعلوم و فنون دریایی2217469543
7امور دانشجوییعلوم و فنون دریایی2217469534
8خدمات کامپیوتریعلوم و فنون دریایی2241979023
9آزمایشگاهعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306011-12-13-16-24-26-25
10فارغ التحصیلانعلوم و فنون دریایی22414573 - 2217306049
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.