لیست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 36 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم و فنون دریاییجغرافیا و برنامه ریزیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمینکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیسترشته علوم دریاییدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیسترشته علوم دریاییدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمنابع طبیعیکارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی کشاورزیدکتری تخصصی زراعتدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستدکتری مدیریت محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستدکتری مدیریت محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد انرژی و محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییزیست شناسی دریادکتری بوم شناسی دریادکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستدکتری آمایش محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستدکتری آمایش محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم دریاییدکتری فیزیک دریادکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد علوم مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستکارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - هواکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستکارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - هواکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد