دفتر تلفن


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
1ریاستعلوم و فنون دریایی22423387
2معاون دانشکدهعلوم و فنون دریایی22423387
3امور اداریعلوم و فنون دریایی22432202
4امور فرهنگیعلوم و فنون دریایی22423386
5مدیر آموزشعلوم و فنون دریایی22174695
6امور پژوهشیعلوم و فنون دریایی22174695
7امور دانشجوییعلوم و فنون دریایی22174695
8خدمات کامپیوتریعلوم و فنون دریایی22419790
9آزمایشگاهعلوم و فنون دریایی22414573 - 22173060
10فارغ التحصیلانعلوم و فنون دریایی22414573 - 22173060